Verzekering via de Europeesche

Reisverzekering afsluiten via de WGA

Via de WGA is het voor leden, aspirantleden en gezinsleden mogelijk om een reisverzekering af te sluiten bij de Europeesche. Dit is een zgn. aflopende verzekering, d.w.z. dat voor iedere reis die je gaat maken opnieuw een verzekering moet worden afgesloten.

Belangrijkste voordelen:

 1. Commerciële activiteiten van de verzekeringsnemer zijn geen belemmering.
 2. Search and Rescue dekking, ook buiten de paden.
 3. Maximale reisduur: 720 dagen. Wel moet bij langere reisduur dan 360 dagen de Europeesche akkoord geven. Zie polisvoorwaarden.
 4. Wilderniss gids vissen

Hoe sluit je een reisverzekering af

Via een contactpersoon van de WGA kan een reisverzekering worden afgesloten. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen kun je via de mail een aanvraag doen.

WGA contactpersoon

Er is via een contactpersoon van de WGA een reisverzekering af te sluiten.

Bij deze contactpersoon komen de aanvragen binnen.

Contactpersoon: Hotze Brouwer

Toelating tot de IWGA

 1. Leden dienen tenminste te voldoen aan de door het bestuur vastgestelde “VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP “WGA – GECERTIFICEERDE GIDS”.
 2. De binnen het kader van de lidvaardigheid toepasselijke opleidingen zijn vastgelegd in het door het bestuur vastgestelde “Overzicht opleidingen basiskennis & vaardigheden ‘WGA – gecertificeerde gids”. Gelijkwaardige opleidingen zijn toegestaan, het lid dient de gelijkwaardigheid op objectieve en onderbouwde wijze aan te tonen.
 3. Toetsing aan en beoordeling van nieuwe leden aan de hand van de beschreven criteria vindt plaats door het bestuur. Van deze “lidvaardigheid” van de WGA (hierna: “lidvaardigheid”) wordt schriftelijk verslag gedaan en de uitkomsten worden aan het betreffend lid medegedeeld.
 4. Aspirant-leden dienen aantoonbaar affiniteit te hebben met het werkveld van de WGA maar hoeven niet te voldoen aan voornoemde voorwaarden. Aspirant-leden worden ook niet verplicht binnen een gestelde termijn volwaardig lid te worden. Toelating geschiedt door het bestuur, dan wel een namens het bestuur aangewezen persoon, personen of commissie.

Wanneer u ook lid wilt worden kunt u via het contact formulier op de site contact opnemen met het bestuur en een verzoek indienen.

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is het:

 1. naar een professioneel niveau brengen van het organiseren en leiden van buitensportactiviteiten, avontuurlijke reizen en expedities;
 2. waarborgen van het gewenste kwaliteitsniveau;
 3. behouden, verdiepen en verbreden van kennis onder de aangesloten leden, aspirantleden en derden;
 4. vergroten van het (inter)nationaal (kennis)netwerk alsmede het met anderen uitwisselen van ideeën en initiatieven
 5. verwerven van een gerenommeerde positie en erkenning in de markt.
 6. het adviseren van overheid, reisbranche, scholen en andere instanties en instituten op het gebied van veiligheid, kennis en vaardigheden met betrekking tot buitensportactiviteiten, avontuurlijke reizen en expedities

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het:

 1. centraal stellen van de aspecten veiligheid, duurzaam natuurbehoud, kennis en vaardigheden;
 2. uitdragen van het gedachtegoed;
 3. sturing geven aan (en gelegenheid creëren voor) het gezamenlijk deelnemen – door de aangesloten leden, aspirant-leden en derden – aan voor het vakgebied relevante opleidingen, cursussen en andere activiteiten.
 4. het stellen van strenge eisen aan de aangesloten leden en aspirant-leden op het gebied van veiligheid, duurzaam natuurbehoud, en binnen het vakgebied relevante kennis en vaardigheden;
 5. bundeling van krachten in de richting van en het aangaan van overeenkomsten met – voor het vakgebied relevante – (markt)partijen, (semi-)overheden, leerbedrijven en
 6. instellingen en (inter)nationaal soortgelijke organisaties.
 7. vergroten van het ledenaantal, waarbij de kwaliteit voorop staat.

Iso normering Avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten

Inmiddels zijn we als WGA actief aangesloten bij de Normcommissie Avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten, georganiseerd door het NEN-instituut.

Door deelname aan deze commissie zijn we in staat mee te praten over de normen/eisen mbt veiligheid, organisatie en kwaliteit, e.d. die opgesteld worden voor de branch die actief is in de Avontuurlijke vrijtijdsactiviteiten. Hierdoor kunnen we ons actief inzetten om het doel van onze vereniging te realiseren, namelijk het naar een professioneel niveau brengen van het organiseren en leiden van buitensportactiviteiten, avontuurlijke reizen en expedities.

In de ISO-norm worden afspraken vastgelegd op het gebied van risicomanagement, leiderschapscompetenties en informatievoorziening. U kunt daarbij denken aan, ‘welke risico’s zijn er’ en ‘hoe kunnen deze worden beperkt?’ Over welke competenties moeten begeleiders beschikken? Maar ook, wat moeten deelnemers weten over de aangeboden activiteiten?

De ISO-norm geeft dus inzicht in de manier waarop kwaliteit en veiligheid gewaarborgd kunnen worden. In meer algemene zin zal de ISO-norm bijdragen aan verdere professionalisering van de branche. Een ontwikkeling die menig aanbieder van avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten in binnen- en buitenland toejuicht!

Zie voor meer informatie het document dat onderaan de pagina is toegevoegd.

IWGA-bestuur

De WGA heeft haar zetel in Rotterdam.

Het bestuur wordt gevormd door:

Jan Hazeleger (Voorzitter)
Marc Bezem - secretaris
Marc Bezem – secretaris

 

 

 

 

 

Mark Bisschop - penningmeester
Mark Bisschop – penningmeester
Frank van Zwol - coördinator activiteiten en opleidingen
Frank van Zwol – coördinator activiteiten en opleidingen
Bart de Haas. Bestuurslid
Bart de Haas. Bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedelegeerde taken:

Hotze Brouwer. Verzekeringen
Hotze Brouwer. Verzekeringen
Leo Slütter. Website iwga
Leo Slütter. Website iwga